پایه فیوز باکسی و پایه فیوز کتابی

پایه فیوز باکسی و پایه فیوز کتابی

مشخصات فنی :

63 آمپر و 25 آمپر