سیم تلفنی بند خط

مشخصات فنی :

تعداد رشته : 2رشته و 4 رشته
سطح مقطع : سیم افشان
جنس مفتول : CCAM
جنس روکش : PVC

مشخصات تکمیلی

از موارد مصرف سیم تلفنی بند خط وحدت الکتریک میتوان سیم کشی های تلفن و سیم کشی های مخابراتی را نام برد.